T-COMPASS

ZGODNIE Z NATURĄ

W Toshiba staramy się pomóc w realizacji zrównoważonego społeczeństwa w ramach działań przeciwdziałających problemom energetycznym i zmianom klimatycznym. Ponadto uważamy, że kwestie takie jak zdrowie ludzkie, ochrona ekosystemów i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych muszą być szczególnie brane pod uwagę, jeżeli chcemy tworzyć bardziej ekologiczną przyszłość.

Grupa Toshiba opracowała projekt o nazwie T-kompas, w którym obrazujemy cztery obszary naszego wkładu w działania proekologiczne. W ten sposób możemy uzyskać jaśniejszy obraz naszego wpływu na środowisko - nie tylko poprzez nasze produkty, ale także w ramach innych obszarów naszej działalności, przykładowo takich jak łańcuchy dostaw lub procesy produkcyjne.

W przyszłości będziemy wzmacniać naszą politykę ochrony środowiska poprzez następujące cztery perspektywy:

  • minimalizacja zużywanych zasobów naturalnych,
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu 
  • zużywanie energii, w tym minimalizacja ilości zużywanych zasobów wodnych
  • minimalizacji ryzyka związanego z wykorzystywaniem substancji chemicznych.

ZASOBY NATURALNE

Obecnie, więcej niż 95% materiałów stosowanych w naszych produktach nadaje się do recyklingu i / lub odzysku.

Jak to robimy?

Redukcja - Ponowne użycie - Odzysk (Reduce - Reuse - Recycle)
Są to zasady, na których opiera się rozwój i produkcja produktów Toshiba. Inicjatywa trzech R (z angielskiego) ma na celu zmniejszenie ilości odpadów powstałych przy produkcji, zwiększenie ilości materiałów ponownie używanych w nowym produkcie oraz zwiększenie jakości procesu odzyskiwania przy przetwarzaniu urządzeń kończących swój cykl życia.

Ograniczenie produkcji odpadów
Redukcję ilości odpadów osiągamy poprzez szereg różnych środków i procesów, w tym przykładowo poprzez zmniejszenie ilości użytych komponentów używanych do wytwarzania produktów (zmniejszenie wagi i objętości) oraz poprzez wydłużenie cyklu życia produktu (w tym uwzględniając cykle modernizacji i konserwacji).

Odzysk przychodzący
Termin "przychodzącego odzysku" odnosi się do ilości materiałów odzyskiwalnych, ponownie użytych w nowym produkcie. Stale staramy się by ta ilość była możliwie największa w nowych produktach z zachowaniem najwyższej jakości i wytzymałości urządzeń.

Odzysk wychodzący
Termin "wychodzącego odzysku" odnosi się do poziomu pozyskiwania materiałów nadających się do ponownego użycia  przy przetwarzaniu urządzeń, które zakończył swój cykl życia.

TCompass N

SUBSTANCJE

TCompass S

Aby wytwarzać produkty o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko, niezwykle istotnym aspektem jest prawidłowy dobór związków i substancji stosowanych w produkcji produktu, Grupa Toshiba działa w ścisłej współpracy ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw. Toshiba szczególny nacisk kładzie na odpowiednią kontrolę wszystkich substancji chemicznych oraz poprawną informację o ich składzie.

Dwie najważniejsze regulacje w Unii Europejskiej dotyczące materiałów szkodliwych to:
REACH (rozporządzenie dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)
oraz
RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Setki substancji są objęte tymi przepisami i muszą być stale kontrolowane i monitorowane poprzez cały łańcuch dostaw. Oprócz tych wymogów prawnych, Grupa Toshiba opracowała własny "zielony" standard zawierający wytyczne dotyczące zamówień. Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich produktów na całym świecie, dzięki czemu Klienci mogą korzystać z nich z poczuciem pełnego bezpieczeństwa. Głównym celem jest aktywne eliminowanie stosowania określonych substancji chemicznych, zmniejszenie ilości substancji chemicznych zawartych w produktach i używanie materiałów zastępczych. Jako przykład takich działań w Grupie Toshiba można podać prace nad pełnym wycofywania  substancji typu PVC (polichlorku winylu) oraz BFR (bromowane środki zmniejszające palność) w kilku kategoriach produktowych i zastąpienie ich odpowiednikami ekologicznymi, w tym pochodzenia roślinnego.


Aby zapewnić pełną kontrolę w "zielonych wytycznych" (Green Procurement Guidelines), Toshiba wprowadziła specjalny system monitorowania procesów oraz tworzenia dokumentacji, która zawiera deklaracje od dostawców, szereg badań laboratoryjnych i wyników kontroli.

ENERGIA

Efektywne zużycie energii, potocznie zwane wydajnością energetyczną, jest jednym z celów dla osiągnięcia zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Poprawa efektywności energetycznej jest na ogół osiągana poprzez przyjęcie bardziej wydajnych procesów technologicznych lub produkcyjnych, aby zmniejszyć straty energii. Istnieje wiele motywacji do poprawy efektywności energetycznej. Zmniejszenie zużycia energii zmniejsza koszty energii i może prowadzić do oszczędności kosztów posiadania i użytkowania urządzenia dla konsumentów. Zmniejszenie zużycia energii jest również postrzegane jako rozwiązanie problemu redukcji emisji dwutlenku węgla. Według Międzynarodowej Agencji Energii, poprawa efektywności energetycznej w budynkach, w procesach przemysłowych i transporcie może zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię nawet o jedną trzecią (prognozy i wyliczenia dla 2050 roku) i pomagają kontrolować globalne emisje gazów cieplarnianych.

W ciągu ostatnich kilku lat Toshiba wprowadziła inicjatywę Ekologiczną, której celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności środowiskowej dla wszystkich produktów, które rozwija - osiągając dzięki niej zminimalizowany wpływ tych produktów na środowisko w całym ich cyklu życia. Dokonaliśmy znacznych ulepszeń i udało się znacznie ograniczyć zużycie energii.

TCompass E

WODA

TCompass W

Znaczenie wody

Zdrowa woda jest podstawą życia dla ludzi oraz wszystkich istot żyjących na Ziemi mimo tego, że nie dostarcza żadnych kalorii ani składników odżywczych. Dostęp do wody pitnej na Ziemi uległ poprawie na przestrzeni ostatnich dekad praktycznie w każdej części świata, ale około jednego biliona ludzi nadal nie ma dostępu do wody pitnej i ponad 2,5 biliona nie posiada dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych. Występuje bezpośrednie powiązanie pomiędzy dostępem do wody pitnej a dochodem krajowym brutto na jednego mieszkańca. Niektórzy obserwatorzy ocenili, że do 2025 roku więcej niż połowa światowej populacji doświadczy wrażliwości na zasoby wody. Szacuje się, że do 2030 zapotrzebowanie na wodę, w niektórych rozwijających się częściach świata, przekroczy nawet 50%. Woda odgrwa ważną rolę w świecie ekonomii, ponieważ funkcjonuje jako rozpuszczalnik dla szerokiej gamy substancji chemicznych a także ułatwia chłodzenie przemysłowe i transport. Około 70% świeżej wody używanej przez ludzi zużywana jest na cele rolniczne.

Zużycie wody

Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, że człowiek potrzebuje 50 litrów wody dziennie na przygotowanie posiłków oraz w celu higieny osobistej. 50 litrów wody dziennie jest niezbędne w celu uniknięcia chorób oraz zachowania prawidłowej wydajności. Aczkolwiek, wiele ludzi w Afryce ma dostęp tylko do 20 litrów wody dziennie - taka ilość wody jest zużywana podczas 1,5 minuty prysznica.
W krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy, dzienne zużycie wody wynosi 122 litry. Około 1/3 wody zużywana jest w toalcie, 1/3 dla higieny ciała i pozostała część do prania, zmywania, gotowania oraz picia. Dla gotowania i picia zużywamy około 5 litrów wody dziennie.


Co robi w tym kierunku Toshiba?

Toshiba od kwietnia 2013 roku wspiera odwierty ujęć wody pitnej w Ugandzie w ramach programu Zero Carbon. Wpływ na lokalną społeczność i środowiskow wyniku zaangażowania firmy Toshiba można następująco zobrazować:

  • zapobieżenie emisji 39812,31 ton CO2
  • oszczędności wody w ilości 28127 ton
  • bezpośredni wpływ na 22702 osób
  • dostarczenie 49716550 litrów czystej wody
  • uniknięcie 31 prawdopodobnych ofiar śmiertelnych


Aby dowiedzieć się więcej o tym i innych tego typu projektach, zapraszamy na stronę Carbon Zero.