KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Niniejszym informujemy, że w skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) w sprawach dotyczących dematerializacji akcji należy się kontaktować z naszą firmą poprzez poniżej podane dane kontaktowe.

 

TOSHIBA TEC POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000058339   NIP 527-10-28-881   REGON 011178590

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 500000 PLN

 

Strona internetowa: pl.toshibatec.eu

E-mail: info@toshibatec-ttp.com