KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONIE JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ ZGODY NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z SERWISU.

Na niniejszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron, również obsługiwanych przez spółki Toshiba Group. Korzystanie z tych stron również podlega regulaminom znajdujących się na tych stronach. W przypadku, gdy niniejszy regulamin będzie sprzeczny z regulaminem powiązanej strony, regulamin powiązanej strony będzie miał pierwszeństwo.


Zawartość strony
Materiały dostępne w niniejszym serwisie (w tym materiały znajdujące się w serwisach bezpośrednio lub pośrednio dostępnych z poziomu tego serwisu za pomocą odsyłaczy) są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują („as is”), bez żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych, a w szczególności bez dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszania praw. Toshiba nie gwarantuje, że powyższe materiały będą wolne od błędów, wirusów, treści o charakterze obraźliwym lub oszczerczym lub w inny sposób szkodliwych. Na stronie mogą również znajdować się publikacje zawierające nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, które będą korygowane w miarę ich wykrywania według wyłącznego uznania spółki Toshiba, a w wersjach drukowanych powyższych publikacji mogą być wprowadzane zmiany. Powyższe korekty i zmiany mogą być uwzględniane na niniejszej stronie w dowolnym terminie.
Odnośniki do stron trzecich
Materiały dostępne na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie są udostępniane przez spółkę Toshiba, w związku z czym nie ponosi ona odpowiedzialności za ich treść. Wszelkie odniesienia do serwisów, do których prowadzą odsyłacze, bądź do jakichkolwiek wskazanych z nazwy produktów lub usług osób trzecich nie oznaczają ani nie sugerują, że Toshiba zachęca do korzystania z nich

Odpowiedzialność
Wszelka odpowiedzialność za szkody będące skutkiem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony zostaną określone przez odpowiednie zapisy ustawowe jeśli dotyczy to śmierci,  uszczerbku na zdrowiu i/lub innych szkód  wynikających z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub gdy odpowiedzialność Toshiba wynika z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub wprowadzenia w błąd. W innych przypadkach odpowiedzialność Toshiba jest ograniczona w sposób następujący: Toshiba ani jej spółki stowarzyszone, pracownicy, przedstawiciele i dostawcy nie ponoszą w żadnym razie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, w tym w szczególności szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych lub szczególnych, szkód będących skutkiem naruszenia umowy, odszkodowań retorsyjnych bądź innych szkód (włączywszy w to utratę zysków, przychodów bądź innych spodziewanych korzyści), czy to w ramach odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej czy innej, wynikających z korzystania bądź z braku możliwości korzystania z materiałów dostępnych w niniejszym serwisie bądź w jakimkolwiek serwisie, do którego prowadzą odsyłacze, o ile szkody te nie wynikają z umyślnego naruszenia zobowiązań umownych, które są istotne dla realizacji umowy, W takim wypadku odpowiedzialność Toshiba zostanie ograniczona do typowych szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy


Użytek osobisty i prawa własności intelektualnej
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszej stronie wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Użytkownikowi przysługuje prawo do pobrania jednego egzemplarza informacji znajdujących się na stronie na jeden komputer wyłącznie do osobistego użytku wewnętrznego w celach niekomercyjnych. Użytkownik nie może kopiować, używać, modyfikować, przesyłać, rozpowszechniać, odtwarzać kodu źródłowego ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności, które są dostępne na niniejszej stronie, bez wyraźnej zgody odpowiednich właścicieli takich materiałów. Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania na stronie podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej dołączonej do takiego oprogramowania. Wszelkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe występujące na niniejszej stronie są własnością odpowiednich podmiotów, a korzystanie z nich bez zezwolenia jest surowo zabronione.


Zasięg terytorialny
Niniejsza strona dostarcza informuje o szerokiej gamie produktów Toshiba, dlatego może zawierać odniesienia do określonych produktów lub usług, które nie są aktualnie dostępne w danym kraju. Jakiekolwiek wyżej wymienione odniesienie nie oznacza, że Toshiba zamierza wprowadzić takie produkty lub usługi na rynek danego kraju.


Warunki ogólne
Warunki korzystania z serwisu podlegają prawu niemieckiemu.