Klauzula informacyjna / Information clause

Klauzula informacyjna / Information clause

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Jest to regulacja unijna, która ma na celu, między innymi, zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Toshiba TEC Poland rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania, dlatego na czas dostosowała swoją działalność do standardów RODO. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest "TOSHIBA TEC POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa (dalej „My”).Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: rodo@toshibatec-ttp.com, lub telefonicznie: +48 22 53 60 600.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych i przyszłych kontaktów handlowych, bieżącej współpracy tzn. realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy. Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

Może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane do Japonii, gdzie mieści się nasza światowa centrala, Toshiba TEC Corporation. Odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych zapewniamy za pomocą tzw. standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

     a. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

     b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

     c. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

     d. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

     e. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

     f. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.

On May 25, 2018, the General Data Protection Regulation (abbreviated as “GDPR”) entered into force. This is an EU regulation that aims, among other things, at a uniformly high level of data protection within the entire European Union.

Toshiba TEC Poland understands the value of personal data and takes a responsible approach to the security of personal data processing, which is why it timely adapted its activity to the standards of the GDPR. The GDPR enters into force, thus we would like to inform you that the controller of your personal data is “TOSHIBA TEC POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA with its registered office in Warsaw, address: ul. Mineralna 15A, 02-274 Warsaw (hereinafter “We”). You may contact us by mail (at the address given above), e-mail: rodo@toshibatec-ttp.com, or telephone: +48 22 53 60 600.

Your personal data will be processed for the purpose of current and future business contacts, ongoing cooperation, i.e. execution of your orders or performance of a contract for you. We plan to process your personal data for the duration of our cooperation (a longer period of retention of personal data, if any, may result from statute of limitation for claims or obligations imposed on us by law, e.g. with respect to the retention of accounting documents).

It may happen that your personal data will be transferred to Japan, where our global head office, Toshiba TEC Corporation, is located. We ensure adequate security of your personal data by application of so-called standard contractual clauses on data protection.

Under the GDPR, you have certain rights in connection with the processing of your personal data:

     a. you have a right to be informed what personal data concerning you are processed by us and to received copies thereof (so called right of access). The first copy of the data is free of any charges, whereas we may charge a fee for each subsequent copy thereof;

     b. if the processed data become outdated or incomplete (or otherwise inaccurate), you have the right to rectify thereof;

     c. in certain cases you may request us to delete your personal data, e.g. when we no longer need your data for the purposes communicated to you; when you effectively withdraw your consent for data processing (unless we are authorized to process your data under a different legal basis); if the processing would be contrary to laws; or if we are obliged to delete the data by operation of law;

     d. you have a right to lodge a complaint with the President of the Office of Personal Data Protection if you determine that the processing of your personal data breaches the GDPR.

     e. in the event that we process your personal data on the basis of your consent granted to us to process your personal data, or to perform the agreement concluded with you, you may transfer your data to another controller;

     f. if you determine that the personal data are inaccurate, processed contrary to laws, or that we do not need certain data, you may also request that we do not carry out any operations on the data for a given period of time required by you (e.g. to verify the accuracy of data or seek claims), but solely store them.